Podmínky použitíPodmínky použití webu www.mintytrips.cz, blogu mintytrips.wordpress.com a Facebook stránky Minty Trips www.facebook.com/mintytrips.club

1. Informace, materiály, grafická zobrazení, loga, ikony tlačítek, obrázky, video a audio klipy, ochranné známky, inzerce, design, uspořádání, grafické uživatelské rozhraní, vzhled a ovládací prvky webových stránek www.mintytrips.cz jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a zákony o ochraně duševního vlastnictví.
2. Uživatelé webových stránek www.mintytrips.cz mohou obsah webových stránek používat pouze pro osobní a nekomerční účely a nejsou oprávněni tento obsah jakkoliv pozměňovat či upravovat. Jakékoliv použití webových stránek pro jiné, zejména pro komerční účely je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Minty Trips.
3. Webová stránka, blog a Facebook stránka Minty Trips mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu. Minty Trips není zodpovědná za obsah na třetích stránkách.
4. Otázky a odpovědi zejména na blogu či Facebook stránce Minty Trips vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele internetových stránek Minty Trips.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
2. Minty Trips neshromažďuje ani neuchovává žádné citlivé údaje uživatelů.
3. Ochrana osobních údajů. Poskytovatel (Minty Trips) shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje (emailová adresa, jméno a příjmení při registraci do Minty oběžníku – Minty Trips newsletter) v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
3.1. Poskytovatel (Minty Trips) však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých uživatelů a/nebo k příslušné databázi poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
3.2. Registrací do Minty oběžníku uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
4. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele sdílet ani prodávat osobní údaje uživatele.
5. Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby a pro statistické účely.
6. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Provedením registrace (tj. přihlášením se do Minty oběžníku – newslettru Minty Trips) uděluje uživatel poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele.
7. Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve.
8. Zpracovatel. Poskytovatel (Minty Trips) je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
9. Odvolání souhlasu. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze Minty Trips zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny.
10. Přístup uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku registrace právo kdykoliv požádat poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě poskytovatel poskytne uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat poskytovatele (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav.
11. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

Cookies

Co jsou cookie soubory
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou do vašeho počítače umisťovány webovými stránkami, které navštěvujete, nebo e-maily, které otevíráte. Používají se velice často za účelem umožnění fungování webových stránek nebo zlepšení jejich efektivity, ale také za účelem poskytnutí obchodních nebo marketingových informací vlastníkům webové stránky. Pomocí souborů cookie může webová stránka také přizpůsobit prezentované informace na základě vašich preferencí procházení stránek, jako např. jazyk a zeměpisnou oblast. Podrobnější informace o souborech cookie naleznete na webu www.allaboutcookies.org.

Používání souborů cookie na webu a blogu Minty Trips
Minty Trips může soubory cookie používat pro tyto účely:
1. Personalizaci našich webových stránek během vaší návštěvy.
2. Sledování vašich návštěv na našem webu za účelem sběru kumulovaných statistik, které vytváříme za účelem vyhodnocení používání našich webových stránek a jejich zlepšování.

Jak soubory cookie deaktivovat
Pokud nechcete, aby Minty Trips ukládala ve vašem prohlížeči soubory cookie, můžete nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítal, nebo aby vás upozornil, když se webová stránka pokusí umístit soubor cookie do softwaru vašeho prohlížeče (toto se provádí v Nastavení vašeho prohlížeče). Odmítnutí souborů cookie může nepříznivě ovlivnit používání webu Minty Trips.

Ochrana soukromí a reklama Google
Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na stránkách Minty Trips soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

Reklama na webu a blogu Minty Trips

1. Webové stránky a blog Minty Trips mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných osob/třetích stran. Minty Trips nenese za obsah těchto webových stránek žádnou odpovědnost.
2. Webové stránky Minty Trips mohou obsahovat reklamy na zboží nebo služby třetích osob. Za správnost všech údajů uvedených v těchto reklamách odpovídá zadavatel reklamy a nikoli Minty Trips.
3. Uživatel stránek Minty Trips bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci stránek a blogu Minty Trips mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje poskytovatel (Minty Trips) a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
4. Obsah reklamy je vytvořen třetími stranami a poskytovatel (Minty Trips) proto žádným způsobem nedopovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností, strany (třetí strany a Minty Trips) výslovně prohlašují, že poskytovatel (Minty Trips) neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.